Kursplan för Introduktion till jordens fysik och dynamik

Introduction to the Physics and Dynamics of the Earth

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE060
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N, Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva plattgränsernas grundläggande förhållande och utveckling över tid.
 • beskriva jordens magnet- och tyngdkraftsfält och hur det kopplas till jordens form och inre struktur.
 • förklara hur jordbävningars mekanismer kan kategoriseras i strike-slip, normal och revers utgående från globala observationer av seismiska vågor.
 • redogöra för utvecklingen och dynamiken bakom jordens subduktionszoner, mitt-oceaniska ryggar, kontinentalsocklar och sedimentära bassänger.

Innehåll

Plattektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Jordens bildning. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens form, tyngdkraftfält, geoiden, och isostasi. Seismicitet, källmekanismer, seismiska vågtyper. Konvektion i jordens mantel och kärna. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Struktur och bildning av oceanisk och kontinental jordskorpa.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.