Kursplan för Tillämpad jordbävningsseismologi

Applied Earthquake Seismology

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE061
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Seismologi, 10 hp, och Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa och kritisera de viktigaste modellerna för sprickutbredning och friktionssamband i berg.
 • analysera de seismiska vågornas utstrålningsmönster och dess samband med källan samt hur detta formuleras i termer av momenttensorn.
 • beräkna jordbävningars lokalisering både absolut och relativt med hjälp av seismiska observationer.
 • beräkna fokalmekanismer och momenttensorer med olika metoder utifrån seismiska observationer och utvärdera resultatet.
 • redovisa hur syntetiska seismogram skapas samt använda metoder för att simulera syntetiska seismogram.
 • presentera hur en seismisk riskbedömning utförs.

Innehåll

Spröd uppspräckning av berg, friktion i berg, förkastningsmekanik, portryckseffekter, jordbävningsmekanik, Greens funktioner för elastiska vågor. Detektion av jordbävningar. Absolut och relativ lokalisering av jordbävningar. Bestäming av fokalmekanismer och momenttensorer. Modellering av jordbävningskällan och seismiska vågor. Syntetiska seismogram. Inducerad seismicitet. Jordbävningsprognoser och riskbedömningar.

Undervisning

Föreläsningar, problemlösning och seminarium.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp) och muntlig presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.