Kursplan för Tidsserieanalys av geofysiska data

Time Series Analysis of Geophysical Data

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE066
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Geovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2023-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  90 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Introduktion till beräkningsvetenskap, 5 hp, rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • uttrycka tidsserier med hjälp av linjära funktioner, polynomer eller splines,
 • analysera tidsserier med avseende på deterministiska eller statistiska egenskaper,
 • transformera tidsserier till spektra via Fouriertransformen,
 • redogöra för de processer som leder till vikning och frekvensläckage samt designa filter för att undvika dessa fenomen,
 • jämföra effekten av olika filter i både tids- och frekvensrummet.

Innehåll

Minsta kvadratapproximationer: linjära funktioner, polynom, splines. Deterministiska och statistiska tidsserier. Fourierutveckling: samplingsteoremet; finita tidsserier, läckage och fönsterfunktioner. Skattning av spektra: diskreta och snabba Fouriertransformen; faltning, kovarians och korrelation; kovarians för uppskattning av effektspektrum. Tids- och frekvensfiltrering: faltning och dekonvolution; filtertyper. Z- transformen, wavelets och appliceringen av dessa som filter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Hemtentamen (3 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Gubbins, David Time series analysis and inverse theory for geophysicists

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004

  Denna bok är rekommenderad för kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Buttkus, Burkhard Spectral analysis and filter theory in applied geophysics

  Berlin: Springer, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst