Kursplan för Jordens resurser

Our Natural Resources

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV008
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva sammansättningen av, och samspelen mellan, atmosfär, hydrosfär, biosfär och litosfär
 • identifiera och beskriva vikten av de biotiska och abiotiska naturresursernas förekomst och fördelning på jorden
 • förklara sambanden mellan de naturliga kretslopp som sätter gränsvärden för bildning, förekomst och kvalitet hos abiotiska och biotiska naturresurser
 • sammanfatta de miljöproblem som orsakas av exploatering och hantering av naturresurser
 • förklara och tillämpa begreppet miljöanalys avseende naturresurser och energiutnyttjande
 • avgöra vilka specialkompetenser och ämneskunskaper som behövs i frågor som rör naturresursområdet, samt ha god kunskap om var denna kompetens/kunskap kan sökas.

Innehåll

Naturresursernas (abiotiska såväl som biotiska) förekomst, bildning och fördelning på jorden och de grundläggande processer som styr detta. Jordens kretslopp i geologiskt/hydrologiskt och systemekologiskt perspektiv. Ekosystemtjänster, ekologiska processer och biologisk mångfald. Användning av naturresurser. Resursutnyttjande, påverkan på miljö och hälsa, ekologisk resiliens. Klimatvariationer. Miljörätt.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, fallstudier och seminarier. Deltagande i projektarbeten, studiebesök, fallstudier och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig hemtentamen (7 hp) samt godkända obligatoriska uppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Miller, G. Tyler; Spoolman, Scott Living in the environment

  Eighteenth edition.: Stamford, CT: Cengage Learning, 2013

  Kopior av 17e utgåvan finns i geobiblioteket

  Se bibliotekets söktjänst

 • Relevant scientific articles

  Institutionen för geovetenskaper,

  Obligatorisk