Kursplan för Geovetenskapens analysmetoder

Analytical Methods in Earth Science

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller biologi, eller (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap (geofysik). Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp, eller Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda analytiska spektroskopiska metoder, samt kemiska analyser med mikrosond som verktyg för att förstå endogena och exogena processer ur både regionalt och globalt perspektiv
 • förklara de grundläggande principerna om Raman-, och infraröd spektroskopi och isotopgeokemi som avancerade geokemiska metoder, inklusive mätningsprocedurer, sammanställning och behandling av data
 • tolka mätresultaten från olika geoarkiv som sediment och bergarter
 • beskriva hur stabila och radioaktiva isotoper används i geovetenskap för att datera och spåra processer associerade med exempelvis fossil och bergarter
 • tillämpa resultaten för kritisk analys och samband mellan påverkan av nu aktiva antropogena och naturliga processer

Innehåll

Teoretisk bakgrund av Raman-, och infraröd spektroskopi, kemisk analys med mikrosond samt isotopgeokemi. Tolkningsmetoder av spektroskopiska, kemiska och isotopdata utifrån geovetenskapliga och samhälleliga frågeställningar. Tillämpning och utvärdering av resultaten med anknytning till geologiska processer från olika geoarkiv med inriktning på individuellt projektarbete.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, och projektarbete. Deltagande i laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling.

Examination

Skriftlig tentamen 5 hp, redovisning av projektarbete muntligen och skriftligen 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.