Kursplan för Examensarbete D i hållbar utveckling

Degree Project D in Sustainable Development

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV041
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-11-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Kandidatexamen, samt därutöver kurser i hållbar utveckling om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa på djupgående kunskaper inom en självvald del av området hållbar utveckling
 • söka och på ett kritiskt sätt tolka, tillämpa och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur med koppling till den valda frågeställningen
 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt professionellt kunna presentera arbetet muntligt och skriftligt
 • redovisa sina resultat på korrekt och sakligt sätt språk för olika målgrupper inom såväl vetenskapliga som samhälleliga områden
 • ge opposition med fokus på konstruktiv kritik till andras examensarbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas på en lämpligt utvald problemställning. Arbetet genomföres under handledning från handledare med professionell koppling till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt med relevans för den valda frågeställningen.

Undervisning

Handledningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning.

Examination

Godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport och en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska samt en vetenskaplig sammanfattning på engelska. Studenten ska också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet måste vara korrekt registrerat i databasen DIVA för att inrapportering av slutligt kursbetyg ska göras.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.