Kursplan för Geoteknik och byggnadsgeologi

Soil Mechanics and Engineering Geology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV047
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-06-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Introduktion till mineralogi och petrologi, 10 hp. 10 hp matematik rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de lösa jordlagrens användning inom byggnads- och anläggningsteknik
 • beskriva och klassificera bergmassan och dess strukturer med avseende på dess tekniska egenskaper vid anläggningsarbeten i och på berg. Redogöra för förekomst och användning av berg som byggnads- och ballastmaterial, inklusive processer
 • redogöra för bergmassans spänningstillstånd och för tunneldrivning- och förstärkningsmetoder
 • beräkna brottillstånd i friktions- och kohesionsjord utgående från Mohr-Coulombs brotteori samt kunna redogöra för begreppen aktivt och passivt brottillstånd
 • beskriva jords beteende vid kompression och skjuvning
 • redogöra för begreppen konsolidering i jord och släntstabilitet
 • redogöra för huvuddragen i en geoteknisk projektering.

Innehåll

Byggnadsgeologi: De kvartära jordlagrens användning som byggnads och ballastmaterial. Den svenska berggrundens uppbyggnad, Bergarternas och bergmassans tekniska egenskaper vid bygge i berg och användning som ballastmaterial. Bergförstärkningsmetoder.
Jordmateriallära: Jords beståndsdelar och klassificering ur geoteknisk synvinkel. Jords strukturella uppbyggnad.
Grundläggande mekanik. Bergmekanik: Bergmassans spänningstillstånd, Dimensionering av förstärkning. Bergmekaniska beräkningsmodeller
Jordmekanik: Spänningstillstånd i jord. Kompression och skjuvning av jord. Brott i jord.
Geoteknik: Konsolideringssättning, bärförmåga, jordtryck, släntstabilitet. Fält- och laboratoriemetoder i geotekniken. Jordstabiliseringsmetoder
Geoteknisk utredning och projektering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och exkursion.

Examination

Laborationer och exkursionsrapport (3 hp), övningsuppgifter (4 hp), skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.