Kursplan för Projektarbete i geovetenskap

Independent Project in Earth Sciences

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV048
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 30 hp godkända kurser i geovetenskap på avancerad nivå och av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • formulera och lösa geovetenskapliga problem,
 • söka relevant information och redogöra för resultat,
 • organisera och genomföra ett projektarbete.

Innehåll

Projektorganiserad, problemorienterad kurs inom geovetenskap. Kursinnehållet kan fokuseras mot ett specifikt problem inom ämnesområdet eller avse en bredare problemställning inom detta. Studenten ska i samarbete med handledare definiera problemställningen, inhämta nödvändig information, behandla informationen och presentera resultatet skriftligt och muntligt.

Undervisning

Självständigt arbete med handledning.

Examination

Skriftlig rapport enligt anvisningar av kursansvarig lärare (4 hp). Muntlig presentation av rapporten (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.