Kursplan för Naturresurser och ekosystemtjänster

Natural Resources and Ecosystem Services

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-01-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för klassificering av naturresurser och ekosystemtjänster
 • sammanfatta förekomst och fördelning av centrala förnybara naturresurser och ekosystemtjänster
 • sammanfatta förhållandet mellan biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster
 • översiktligt beskriva hur ekologiska och biogeokemiska strukturer, funktioner och processer genererar olika typer av förnybara naturresurser och ekosystemtjänster
 • beskriva ekosystemtjänsters betydelse för samhällsutvecklingen
 • beskriva rättvisefrågor i samband med resursutnyttjande och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld
 • visa förmåga till grundläggande skriftlig och muntlig presentationsteknik

Innehåll

Kursen behandlar klassificering, förekomst och fördelning av naturresurser (förnybara och icke-förnybara) och ekosystemtjänster (stödjande, försörjande, reglerande och kulturella). Särskild vikt läggs på att belysa ekosystemtjänsters betydelse för stark hållbar utveckling. Förhållandet mellan biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster granskas. Ekologiska och biogeokemiska strukturer, funktioner och processer som bas för förnybara naturresurser och ekosystemtjänster studeras. Rättvisefrågor i samband med naturresursutnyttjande behandlas i en globaliseringskontext. Fördjupningsarbete i grupp där olika ekosystemtjänstkategorier avhandlas.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Seminarier (3 hp), skriftlig och muntlig presentation av projektuppgifter (6 hp) och en skriftlig tentamen (6 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2019

 • O'Lear, Shannon Environmental politics : scale and power

  Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 300+ sidor.

  Institutionen för geovetenskaper,

 • Chiras, Daniel D. Environmental science

  Tenth edition.: Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, [2015].

  Se bibliotekets söktjänst