Kursplan för Miljö och klimat i förändring

Environmental and Climate Change

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV105
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1F, Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 15 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva kopplingen mellan jordens geologiska utveckling och klimatutveckling
 • förklara de grundläggande fysikaliska principerna för det globala klimatsystemet
 • redogöra för naturliga klimat- och miljöförändringar som skett över olika tidskalor
 • beskriva de storskaliga förändringarna som har skett i vegetation, ekosystem och landskap i Norden sedan senaste nedisningen
 • beskriva hur mark- och vattenmiljön har förändrats av mänsklig aktivitet
 • redogöra för dagens energipolitik och energisystem relaterat till klimatförändring
 • redogöra för inverkan av klimatförändring på samhället och hur man arbetar med effekter av klimatförändringar och klimatanpassning
 • muntligt och skriftligt redovisa ett grupparbete

Innehåll

Kursen granskar miljö- och klimatförändringar från det senaste glaciala maximat (ca 20.000 år före nutid). Naturliga klimatarkiv såväl som vegetations- och landskapsutveckling över tid granskas som bevis för miljö- och klimatförändringar. Den fysikaliska grunden för klimatsystemet undersöks inklusive effekter av atmosfärisk cirkulation och havsströmmar på globalklimat. Grundläggande oceanografi och hydrologi med koppling till klimatprocesser. Andra processer såsom vulkanism som kan initiera globalförändring presenteras. Inverkan av mänsklig aktivitet på terrestra och akvatiska ekosystem med fokus på miljögifter samt förorenad mark och vatten. Påverkan på olika samhällsinstitutioner och infrastruktur, och hur man arbetar med klimatanpassning och att begränsa klimatförändringar idag. Grundläggande energipolitik samt energisystemkoncept presenteras med koppling till miljö- och klimatförändringar.

Undervisning

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök och grupparbete. Muntlig och skriftlig redovisning av projekt ingår.

Examination

Examination är uppdelad på två skriftliga tentamina (3 resp 4 hp), övningar och seminarier (4 hp) samt ett kursprojekt med muntlig och skriftlig redovisning (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Vetenskaplig litteratur som delas ut av läraren

  Institutionen för geovetenskaper,

 • Mackenzie, Fred T. Our changing planet : an introduction to earth system science and global environmental change

  4th ed.: Boston: Prentice Hall, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst