Kursplan för Miljöekonomi och ekologisk ekonomi

Environmental Economics and Ecological Economics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV108
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi, nationalekonomi, hållbar energiomställning eller företagsekonomi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling samt begreppen stark och svag hållbarhet
 • redogöra för sambanden mellan naturresursutnyttjande, planetära begränsningar, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling
 • formulera nationalekonomiska förklaringar till samt lösningar på miljöproblem
 • beskriva möjligheter och begränsningar med miljöekonomisk värderingsmetodik

Innehåll

Tvärvetenskapligt angreppssätt på ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling. Naturresurser, ekosystemtjänster och planetära begränsningar i relation till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Hållbarhetsindikatorer. Miljömärkning. Nationalekonomiska förklaringar till samt lösningar på miljöproblem. Miljöekonomisk värderingsmetodik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Övningar och seminarier (4 hp) och skriftliga presentationer (6 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 300 sidor