Kursplan för Yrkesanknuten praktik i geovetenskap

Professional Training in Earth Sciences

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV132
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  30 hp på avancerad nivå inom området geovetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida yrkesarbete inom geovetenskap

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa fördjupade kunskaper i geovetares praktiska arbete, arbetssituationer och metoder av generell betydelse för geovetenskaplig verksamhet
 • beskriva den egna praktikplatsens verksamhetsmål, samhällsorganisatoriska inplacering, organisation och bestämmelser
 • använda de på praktikplatsen tillämpade arbetsmetoderna
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen
 • presentera genomfört arbete muntligt och skriftligt

Innehåll

Medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen under ledning av en handledare på plats. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i geovetenskap.

Examination

Skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut. Dessutom ska handledaren på praktikplatsen utfärda ett intyg efter praktikperioden.

Övriga föreskrifter

Att finna lämplig praktikplats ligger i huvudsak hos studenten. Innan praktiken kan påbörjas ska praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.