Kursplan för Yrkesanknuten praktik i geovetenskap

Professional Training in Earth Sciences

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV133
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  30 hp på avancerad nivå inom området geovetenskap

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förstärkt grund för framtida yrkesarbete inom geovetenskap

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa fördjupade kunskaper i geovetares praktiska arbete, arbetssituationer och metoder av generell betydelse för geovetenskaplig verksamhet
 • beskriva den egna praktikplatsens verksamhetsmål, samhällsorganisatoriska inplacering, organisation och bestämmelser
 • använda de på praktikplatsen tillämpade arbetsmetoderna
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal på praktikplatsen
 • presentera genomfört arbete muntligt och skriftligt

Innehåll

Medverka i det dagliga arbetet på praktikplatsen under ledning av en handledare på plats. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildningen i geovetenskap.

Examination

Skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut. Dessutom ska handledaren på praktikplatsen utfärda ett intyg efter praktikperioden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Att finna lämplig praktikplats ligger i huvudsak hos studenten. Innan praktiken kan påbörjas ska praktikplatsen, handledare och arbetsplan godkännas av institutionen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.