Kursplan för Projektarbete i vindkraftsprojektering

Project Course in Wind Power Project Management

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV144
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen 180 hp inom teknik, natur- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Projektarbetet tränar studenten i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser inom vindenergi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem på ett vetenskapligt sätt samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt.
 • visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde.
 • tillämpa sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål.
 • sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare, ämnesgranskare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.

Undervisning

Individuell handledning

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Ansökan till kursen ska lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs ska förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Kursen får genomföras under valfri tidsperiod under året.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteraturen är specifik för varje projekt och väljs i enskilt fall.