Kursplan för Fördjupning i vindresursbedömning

Specialisation in Wind Resource Assessment

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV160
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2022
 • Behörighet: Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. 60 hp vindkraftsprojektering på avancerad nivå inklusive Projektkurs: förstudie till vindkraftsprojekt, 10 hp, och Vindresursbedömning, 5 hp, samt 30 hp i matematik och 15 hp i fysik och/eller mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa meteorologisk teori för att bestämma vindresurser
 • tillämpa strömningsmekanik och numerisk metoder för att bestämma vindresurser
 • planera genomförande av en mätkampanj
 • värdera mätdata

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom området vindresurser och kombinerar teori och praktik. Teorin studeras i termer av meteorologi och strömningsmekanik. I delen om strömningsmekanik ingår även den nödvändiga teoretiska bakgrunden till numeriska metoder. Den praktiska delen består dels av en mätkampanj, som ger kunskap om utrustning, lagring, analys och filtrering av data, och dels en simuleringsuppgift som löses med hjälp av numerisk strömningsmekanik (CFD).

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt grupparbeten.

Examination

Inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt muntliga presentationer (3 hp)
Skriftlig tentamen (6 hp)
Projektuppgifter (6 hp)
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Stull, Roland B. An introduction to boundary layer meteorology

  Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, cop. 1988

  Omfattar ca 300 sidor. Läsanvisningar ges vid kursstart.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kundu, Pijush K.; Cohen, Ira M. Fluid mechanics

  4. ed.: Amsterdam: Academic Press, cop. 2008

  Omfattar ca 200 sidor. Läsanvisningar ges vid kursstart.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk