Kursplan för Energiproduktion och nyttjande

Energy Production and Usage

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV166
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Introduktion till hållbar energiomställning, samt Energi och system.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för förutsättningarna för olika slags energiproduktion
 • redogöra för förutsättningarna för olika slags nyttjande av energi
 • analysera vad som påverkar produktion och nyttjande av energi i olika energisystem
 • tillämpa vetenskapligt skrivande, samt att ge konstruktiv kritik

Innehåll

Kursen behandlar produktion och nyttjande av energi. Kursen kommer att studera förutsättningarna (exempelvis tekniska och hållbarhetsmässiga) för olika energiproduktionstyper. Vidare kommer även förutsättningarna för nyttjande av energi att studeras i kursen. Kursen kommer även behandla kopplingen mellan produktion och nyttjande av energi samt ge förmåga att analysera vad som påverkar produktion och nyttjande (exempelvis lagar, subventioner, bidrag, effektivering, beteende, samhällshändelser) i olika energisystem. Kursen kommer även innehålla studiebesök till produktionsanläggningar på Gotland samt gästföreläsningar från energisektorn. Kursen avslutas med ett individuellt arbete samt peer-review-granskning av andra studenters arbeten.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier (6 hp) samt skriftlig uppsats (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Artiklar och annan vetenskaplig litteratur - ca 400 sidor

 • Demirel, Yaşar. Energy : Production, Conversion, Storage, Conservation, and Coupling

  2nd ed. 2016.: Cham: Springer International Publishing, 2016.

  E-bok finns Obligatorisk (valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heinberg, Richard; Fridley, David Our Renewable Future : Laying the Path for 100% Clean Energy

  Obligatorisk (valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk