Kursplan för Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling

Nature-Based Destinations and Sustainable Development

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV168
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt Introduktion till hållbar destinationsutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och reflektera över ekonomiska teorier och metoder relevanta för att utvärdera naturbaserad turisms samhällsekonomiska kostnader och fördelar
 • sammanfatta förvaltningsmodeller för friluftsliv och naturturism från ett social-ekologiskt perspektiv
 • sammanfatta relevansen av privata, miljövänliga beteenden och marknadsbaserade lösningar för naturbaserad turism och hållbarhet

Innehåll

Kursen introducerar och konceptualiserar naturturism. Naturbaserade resurser, tjänster och värden som bas för friluftsliv och naturturism presenteras. Tvärvetenskapliga begrepp som ekosystemtjänster och social-ekologiska system är centrala för att beskriva, värdera och förvalta mångfalden av kvaliteter hos ekosystem och landskap samt deras mänskliga dimensioner. Kursen behandlar även miljöekonomisk teori och metod för samhällsekonomisk värdering av friluftsliv och naturturism samt kostnader för miljöpåverkan. Olika förvaltningssystem för att restaurera, bevara och skydda naturmiljöer studeras i en kontext av hållbar naturbaserad destinationsutveckling. Kritisk analys av möjligheter och begränsningar för privata, marknadsbaserade insatser som miljömärkning och ekoturism är en central del av detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, litteraturseminarier, studiebesök samt projektarbete.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), övningar och seminarier (3 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (7 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.