Kursplan för Projekt i energisystem och ledarskap

Project in Energy Systems and Leadership

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV179
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2023
 • Behörighet: 30 hp hållbar energiomställning inklusive Energi och system samt Energiproduktion och nyttjande. Genomgången kurs Innovationer för energiomställning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera ett befintligt energisystem utifrån ett tekniskt perspektiv samt hållbarhetsperspektiv.
 • identifiera möjligheter och hinder för förbättringar av energisystem utifrån ett tekniskt perspektiv samt hållbarhetsperspektiv.
 • Planera för, genomföra och presentera ett projektarbete som tillämpar relevant teoretisk kunskap inom hållbar energiomställning och ledarskap och som bidrar till en hållbar utveckling av energisystem.
 • redogöra för och utvärdera de praktiska problem som kan uppstå vid arbete i projekt.

Innehåll

Kursens syfte är ge kunskaper och färdigheter att analysera och förbättra energisystem ur ett brett perspektiv. Den kommer tillämpa de kunskaper som erhållits i tidigare kurser i programmet (t.ex. energikunskap, systemteori, energi- och miljöledning, befintliga och framtida energisystem). Kursen är uppbyggd i projektform och kommer utveckla färdigheter i projektledning och ledarskap. En analys av ett avgränsat energisystem på lämplig skalnivå kommer utföras. Projektet ska dessutom även presentera realistiska hållbara förbättringar av systemet samt identifiera utmaningar (t.ex. tekniska, sociala, politiska, ekonomiska, miljömässiga) som behöver överbryggas för att utföra förbättringarna.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, styrgruppsmöten och projektarbete i grupp.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier, styrgruppsmöten och handledning (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektarbete (6 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jansson, Tomas; Ljung, Lennart Project leadership for individuals and teams

  Edition 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig kurslitteratur bestäms för varje projekt i samråd med ansvarig handledare/kursansvarig lärare.