Kursplan för Geoteknik

Geotechnical Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV185
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-05-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra översiktligt för de lösa jordlagrens bildningssätt och utbredning samt för huvuddragen av Sveriges berggrund
 • beskriva grundläggande begrepp i jordmaterialläran, samt metoder för klassificering av jord och för uppbyggnad av grovkornig och finkornig jord
 • beskriva jords beteende vid kompression och skjuvning samt förklara begreppen kontraktans och dilatans
 • beräkna brottillstånd i friktions- och kohesionsjord utgående från Mohr-Coulombs brotteori samt redogöra för begreppen aktivt och passivt brottillstånd
 • bestämma spänningstillstånd i jordprofiler, självständigt utföra sättningsberäkningar för given överlast för jordprofiler samt redogöra för begreppet konsolidering
 • beräkna aktivt och passivt jordtryck mot stödkonstruktioner
 • analysera enklare slänters stabilitet
 • redogöra bergklassificeringsmetoder och utföra enklare bergmekaniska beräkningar

Innehåll

Byggnadsgeologi: Översikt av de kvartära jordlagrens bildningssätt och utbredning. Den svenska berggrunden.

Jordmateriallära: Jords beståndsdelar och klassificering. Jords strukturella uppbyggnad.

Hållfasthetslära:Spänning och töjning vid dragning, tryck och skjuvning. Elastiska, plastiska och tidsberoende material.

Jordmekanik: Spänningstillstånd i jord. Kompression och skjuvning av jord. Brott i jord.

Geoteknik: Konsolideringssättning, jordtryck, bärförmåga, släntstabilitet.

Bergmekanik: Bergmassans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Bergmekaniska beräkningar. Bergklassificering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och exkursion.

Examination

Muntlig tentamen för godkänt betyg och frivillig skriftlig examen för högre betyg (3 hp).  Aktivt deltagande vid laborationer och exkursioner (1 hp). Inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Geoteknik, 1BI136 och Geoteknik, 1TE415 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.