Kursplan för Yrkesinriktad praktik för hållbar energiomställning

Internship for Sustainable Energy Transition

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV187
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 60 hp hållbar energiomställning
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och reflektera kring hur arbete med anknytning till hållbar energiomställning organiseras och bedrivs.
 • tillämpa tidigare inhämtade kunskaper från utbildningen inom hållbar energiomställning och kritiskt analysera förutsättningarna för praktiskt arbete på praktikplatsen.
 • utvärdera organisationens möjligheter och utmaningar med anknytning till hållbar energiomställning.

Innehåll

Studenten ska delta i arbete på ett företag, en myndighet eller i en organisation relaterad till områden inom hållbar energiomställning. Med stöd av handledaren på praktikplatsen ska studenten på heltid kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska ha tydlig koppling till utbildningen i hållbar utveckling och träna studenten i självständigt arbete och i samarbete.

Undervisning

Kursintroduktion sker vid universitetet. Individuell handledning ges av handledare på praktikplatsen.

Examination

Redovisning av arbetet under praktikperioden i form av en längre skriftlig rapport och en muntlig presentation vid kursens slut.
Praktikhandledaren skall intyga att student har deltagit aktivt under praktiken.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Studenten ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats och ta fram en arbetsplan för praktiken. Innan praktikens start måste arbetsplatsen, den utsedda handledaren och praktikplanen godkännas av examinatorn.

Kursen kan inte ingå i samma examen som 1GV184.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.