Kursplan för Hållbar energiomställning i praktiken

Sustainable Energy Transition in Practice

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV188
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: 60 hp hållbar energiomställning inklusive Samhällsförändring, ledarskap och deltagande samt Samhällsplanering och miljörättvisa (miljövetenskap), alternativt 75 hp samhällsgeografi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och analysera aktuella utmaningar av tvärvetenskaplig karaktär kopplat till energiomställning, samt föreslå samhällsrelevanta lösningar på ett komplext problem.
 • tillämpa vetenskapliga metoder och teorier för att planera, utföra, kommunicera och presentera ett projektarbete i grupp.
 • samarbeta i en projektgrupp med olika kompetenser, samt att identifiera ytterligare relevanta kompetenser för att genomföra föreslagna lösningar.

Innehåll

Kursen går ut på att arbeta tvärvetenskapligt i en studentgrupp med flera involverade kompetenser. Grupperna arbetar med ett samhällsrelevant fall med fokus på energiomställning, samhällsplanering och hållbarhet. I arbetet ingår interaktion med aktörer i det omgivande samhället. I kursen fördjupas kunskaper om vetenskapliga metoder och teorier samt utvecklas praktiska färdigheter som tränats under tidigare kurser. Projektplanering, upplägg och arbete i projektgrupp, genomförande av ett projekt inom givna tidsramar, samt presentationsteknik ägnas speciell uppmärksamhet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning av projektarbete i grupp.

Examination

Skriftlig gruppgemensam projektrapport samt individuell loggbok (7 hp). Aktivt deltagande i seminarier och muntlig presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Specifikt läsmaterial beror på projektarbetets fokus och definieras i samarbete med handledaren.