Kursplan för Självständigt arbete i hållbar energiomställning

Independent Project in Sustainable Energy Transition

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV190
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2022
 • Behörighet: 90 hp varav 75 hp hållbar energiomställning med successiv fördjupning inklusive Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext samt Forskningsdesign och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera, utföra och redovisa ett självständigt arbete i hållbar energiomställning enligt relevanta disciplinära och tvärvetenskapliga metoder.
 • självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor av relevans för en hållbar energiomställning.
 • självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information i förhållande till problemställningen samt kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar.
 • självständigt definiera och utvärdera etiska frågor med relevans för hållbar energiomställning.
 • kommunicera på ett vetenskapligt sätt i skriftlig och muntlig form.
 • kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på annat självständigt arbete.

Innehåll

Kursen innehåller ett uppsatsarbete i hållbar energiomställning på kandidatnivå. Studenten arbetar med formulering av forskningsfrågor, genomför en litteraturstudie inom fältet, samlar in data, tolkar, analyserar och dokumenterar resultaten genom att använda vetenskapliga forskningsmetoder. Studenten ger även återkoppling på annat individuellt projekt genom opposition.

Undervisning

Studenten ska utföra självständig forskning, rapportskrivning och presentation under handledning från lärare.

Examination

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras godkänt genomförande av projektarbete, skriftlig och muntlig presentation av det egna arbetet samt opposition på ett annat självständigt projektarbete vid seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

  Fourth edition, international student edition.: Los Angeles, Calif.: SAGE, cop. 2014

  Delar av ovanstående litteratur används i kursen. Specifikt läsmaterial beror på det självständiga arbetets ämne och diskuteras med handledaren.

  Se bibliotekets söktjänst