Kursplan för Vindkraft - teknik

Wind Turbine Technology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV195
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för mekanisk, aerodynamisk, elektrisk konstruktion och funktion hos vindkraftverk samt för nätanslutning, byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk
 • beskriva och reflektera kring teknikutveckling och innovationer för vindkraftverk

Innehåll

Vindkraftverkets konstruktion, teknisk funktion och praktisk användning

Denna del innehåller studier av mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk.

Teknisk fördjupning och aktuella tekniska aspekter på vindkraft

Denna del omfattar teknisk fördjupning inom mekanisk, elektrisk och aerodynamisk konstruktion, nätanslutning samt byggnation, drift och underhåll av vindkraftverk. Momentet innehåller även en breddning mot andra aktuella tekniska aspekter på vindkraft.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Övningar och uppgifter lämnas i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 5 hp.

Skriftliga essäer och foruminlägg 2,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV062 eller 1GV121, Vindkraft - teknik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ivanell, Stefan S. A. Numerical computations of wind turbine wakes

  Stockholm: Royal Institute of Technology, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående material används i kursen. Ytterligare kursmaterial enligt lärares anvisning, tillhandahålls i e-klassrummet, ca 100 sidor.