Kursplan för Vindkraft - vindresurser

Wind Resources

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV197
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • hitta och värdera information om vindresurser
 • identifiera och teoretiskt beskriva meteorologiska företeelser som påverkar vinden
 • redogöra för och värdera olika vindmätningsmetoder för inhämtning och analys av vinddata
 • beskriva och diskutera olika vindenergiberäkningsmetoders modellering av fysiska parametrar
 • analysera och redogöra för begränsningar, möjligheter och känslighet i beräknings- och vindmätningsmetoder

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vindresurskunskap. Detta innefattar för området tillämpad meteorologi, begreppet vindenergi, användandet av vindresurskartor samt micrositing för bedömning av vindresursen. Vidare studeras olika vindenergiberäkningsmetoder samt vindmätningstekniker som används för att beräkna och bedöma vindresursen. Studenten analyserar och diskuterar möjligheter och begränsningar vid bedömning av vindresurser genom uppskattning utifrån meteorologiska förutsättningar, vindmätnings- och beräkningsmetoder.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och foruminlägg (6 hp) samt skriftlig hemtenta (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV077, Vindkraft - energi 1 eller 1GV124 Vindkraft -vindresurser.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bergström, Hans Wind resource mapping of Sweden using the MIUU-model

  Institutionen för geovetenskaper, 2008

  Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nilsson, Karl; Ivanell, Stefan Wind Energy

  Institutionen för geovetenskaper, 2010

  Litteraturen kommer tillhandahållas i e-klassrummet vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delar av ovanstående kurslitteratur kommer användas i kursen. Ytterligare litteratur på ungefär 150 sidor tillhandahålls i e-klassrummet vid kursstart.