Kursplan för En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar

A Sustainable Future - Transdisciplinary Practices

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Beslut och riktlinjer

Tillhör biområdet Hållbar utveckling.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera konceptet hållbar utveckling och tillämpa den teoretiska kunskapen i ett hållbarhetsprojekt;
 • planera, utföra, och presentera ett projektarbete som bidrar till hållbarhet i verkligheten
 • välja och använda relevanta metoder i ett hållbarhetsprojekt;
 • kommunicera resultaten av projektarbete inom hållbarhet till det omgivande samhället;
 • redovisa och kritiskt utvärdera praktiska och etiska dilemman som kan uppstå vid en övergång till att leva inom de ekologiska begränsningarna för vår planet

Innehåll

Kursinnehållet syftar till att utforska hur människans kulturella, sociala och ekonomiska aktiviteter kan fungera i linje med ekologiska system. Kursen ger studenterna de teoretiska grunderna och de praktiska färdigheter som behövs för att på ett meningsfullt sätt hantera hållbarhetsutmaningar. Kursens innehåll belyser och problematiserar också relevanta kritiska perspektiv på hållbarhet och syftar till att nå djupare förståelse om vad hållbarhet är. Kursen ger studenten möjlighet att reflektera och utveckla teoretisk förståelse genom de tvärvetenskaplig perspektiv som presenteras och diskuteras. Detta teoretiska fundament ska lägga grunden till att studenten ska kunna arbeta med verklig komplexitet och utveckla metoder som fokuserar på systematisk förändringsarbeten för att närma sig ett hållbart samhälle. Studenterna tränas i att få expertkunskaper i frågor som rör sektorsövergripande arbete, teambuildning, etik och socialt ansvar och att hantera dynamiska hållbarhetsutmaningar. Det finns ett starkt fokus på att samverka med det omgivande samhället i syfte att arbeta med projekt som är lösningsorienterade.

Denna kurs ger en praktisk ingång till verkliga hållbarhetsutmaningar genom litteratur från naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, tvärvetenskaplig teori, insikter i komplexa hållbarhetsutmaningar och socialt ansvar runt om i världen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursion, övningar, workshops, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Kontinuerliga skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer, både individuellt och i grupp (10 hp), och aktivt deltagande i övningar, workshops och seminarier (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Sustainable development : nuances and perspectives

  First edition: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk