Kursplan för Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext

Philosophy of Science and Methodology in an Interdisciplinary Context

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV202
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2024
 • Behörighet:

  Introduktion till hållbar energiomställning eller Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och perspektiv inom vetenskapsteori
 • redogöra för och tillämpa några vanligt förekommande kvantitativa och kvalitativa metoder för materialinhämtning och analys
 • redogöra för grundläggande statistiska metoder och begrepp som kan användas för att beskriva och analysera energidata
 • kritiskt reflektera över vetenskapligt arbete, inklusive etiska aspekter
 • tillämpa grunderna i vetenskapligt rapportskrivande

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapsteori och den vetenskapliga arbetsprocessen i en tvärvetenskaplig kontext. I kursen presenteras ett urval kvantitativa och kvalitativa angreppssätt och metoder som är relevanta i ett energisammanhang, av vilka några tillämpas praktiskt. Särskild betoning läggs på förståelse för statistiska metoder och analys. Etiska perspektiv och kritisk reflektion är också viktiga teman på kursen. Här ryms till exempel reflektion gällande vetenskapliga angreppssätt, överväganden, genomförande och dokumentation. Kursen ger även övning i vetenskapligt skrivande, samt att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Examination

Skriftliga inlämningar, deltagande i seminarier och praktiska metodövningar (6 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i samma examen som 1GV171, Vetenskaplig metod I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2024

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur tillkommer i form av ett urval artiklar och bokkapitel som delas ut av lärarna (ca 300 sidor).

 • Townend, John. Practical Statistics for Environmental and Biological Scientists.

  Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Creswell, John W.; Creswell, J. David Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

  Fifth edition.: Los Angeles: SAGE, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk