Kursplan för Rymdens resurser

Exploring Space Resources

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV208
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och karaktärisera förekomster och distribution av de mest välkända naturresurserna inom solsystemet
 • utvärdera potentialen hos olika metoder för att kartlägga naturresurser i rymden
 • reflektera och kritiskt analysera runt teknik och nödvändig infrastruktur för kartläggning av rymdens resurser
 • sammanfatta och diskutera ekonomiska, legala och miljömässiga utmaningar relaterat till exploatering och hantering av naturresurser i rymden

Innehåll

​Översikt av rymdens resurser och kunskap runt tillgängliga naturresurser i solsystemet. Generell introduktion till naturresurser, hur de bildas och samhällets framtida behov. Tyngdpunkten kommer att läggas på värdefulla metallresurser som sällsynta jordartsmetaller, kobolt, platinagruppens metaller, etc. med betydelse och förväntat ökat behov i framtidens samhälle. Detaljerade översikter av utomjordiska resurser, fjärranalys av asteroider och himlakroppar för att avgöra deras sammansättning. Celest mekanik och rymdfysik tillämpad på exploatering. Översikt av teknik relaterad till transport, utvinning och processering av rymdens resurser. Diskussioner runt ekonomiska och tekniska möjligheter, sociopolitiska faktorer runt rymdinfrastruktur som kan användas för att utvinna rymdens resurser.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, praktiska övningar, och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

Aktiv medverkan i övningar/seminarier (2 hp), individuellt projektarbete med muntlig presentation och opposition (3 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.