Kursplan för Miljöanalys

Environmental Assessment

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY042
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.
  Engelska 6 (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva den beslutsfattande processen med koppling till miljöproblem och hållbar utveckling
 • tillämpa miljöanalyscykeln för att identifiera och lösa miljöproblem
 • analysera bedömningskriterier som används i miljöbeslutsfattande med hjälp av tillgängliga miljödata
 • utvärdera olika förhållningssätt till beslutsstöd som stödjer strategier att hantera miljöproblem och relaterade samhällsfrågor, med en analys av fördelar och nackdelar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Innehåll

Grundläggande vetenskaplig teori och metod. Miljöanalyscykeln som en princip för att identifiera miljöfrågor, ge förslag på olika sätt att angripa frågeställningarna samt följa upp utvecklingen i dessa frågor. Introduktion till bedömningsmetoder inklusive cost-benefit-analyser och miljökvalitetskriterier. Exempel kopplat till vatten och energi kommer att användas. Studenterna kommer att utföra sin egen analys av ett ämne och presentera den för sina kurskamrater.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig och muntlig redovisning av ett individuellt projekt tillsammans med återkoppling som studenten ger på andras skriftliga inlämningsuppgifter. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2021

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en samling vetenskapliga artiklar som görs tillgänglig i början på kursen