Kursplan för Miljöanalys

Environmental Assessment

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY042
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-11-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva den beslutsfattande processen med koppling till miljöproblem och hållbar utveckling
 • tillämpa miljöanalyscykeln för att identifiera och lösa miljöproblem
 • analysera bedömningskriterier som används i miljöbeslutsfattande med hjälp av tillgängliga miljödata
 • utvärdera olika förhållningssätt till beslutsstöd som stödjer strategier att hantera miljöproblem och relaterade samhällsfrågor, med en analys av fördelar och nackdelar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Innehåll

Grundläggande vetenskaplig teori och metod. Miljöanalyscykeln som en princip för att identifiera miljöfrågor, ge förslag på olika sätt att angripa frågeställningarna samt följa upp utvecklingen i dessa frågor. Introduktion till bedömningsmetoder inklusive cost-benefit-analyser och miljökvalitetskriterier. Exempel kopplat till vatten och energi kommer att användas. Studenterna kommer att utföra sin egen analys av ett ämne och presentera den för sina kurskamrater.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig och muntlig redovisning av ett individuellt projekt tillsammans med återkoppling som studenten ger på andras skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en samling vetenskapliga artiklar som görs tillgänglig i början på kursen