Kursplan för Globalhydrologi

Global Hydrology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY115
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de grundläggande processerna i markytans energibalans
 • genomföra mikrometeorologiska mätningar och dataanalys
 • tolka fältmätningar av vattenföring och grundvattennivåer
 • förklara hur de hydrologiska processerna verkar på regional och global skala i olika klimatområden
 • analysera och tolka klimatdata från globala databaser
 • tillämpa insikten av vattenanvändning och principer av vattenförvaltning i olika sektorer
 • relatera olika former av mänsklig påverkan och klimatförändring på vattenresurser som leder till problem med vattenkvalitet och vattenförsörjning i olika regioner i världen

Innehåll

Mikrometeorologisk teori, energi- och vattenflöden mellan jordytan och atmosfären. Energibalans, avdunstning och nederbörd. Vattenföring och avrinningsbildning. Markvatten och grundvatten; olika akviferer. Mätteknik och analys för yt- och grundvatten.

Hydrologiska processer i olika klimatområden, från pol till ekvatorn. Vattenresurser i ett internationellt perspektiv; gränsvatten och vattengränser. Global vattenbalans. Virtuellt vatten och vattnets fotavtryck. Mänsklig vattenpåverkan, såväl fysisk (fragmentering, fördämning) som kemisk (föroreningar). Vattenanvändning i olika sektorer (kommunalt, industriellt, jordbruk).

Undervisning

Föreläsningar, fältarbete, seminarier, projektarbete.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen 6 hp, seminariepresentationer 1 hp och skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jones, J. A. A. Global hydrology :b processes, resources and environmental management

  Harlow: Longman, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Monteith, John Lennox; Unsworth, M. H. Principles of environmental physics

  2. ed.: Oxford: Butterworth-Heinemann, cop. 1990

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosenberg, Norman J.; Blad, Blaine L.; Verma, Shashi B. Microclimate : the biological environment

  2. ed.: New York: Wiley, cop. 1983

  Se bibliotekets söktjänst