Kursplan för Hydrologi och vattenresursförvaltning

Hydrology and Water Resource Management

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY141
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-17
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  60 hp geovetenskap alternativt 90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva vattnets kretslopp och de processer som ingår i detta
 • tillämpa vattenbalansekvationen på hydrologiska frågeställningar i olika rums- och tidsskalor
 • mäta vattenföring i vattendrag
 • beskriva hur mänsklig verksamhet påverkar komponenterna i vattnets kretslopp
 • analysera hydrologisk mätdata och kommunala planer för att utvärdera vattenresursförvaltningen i ett område
 • genomföra och skriftligen rapportera resultatet av ett individuellt arbete

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande processer i vattnets kretslopp såsom nederbörd, avdunstning, förekomsten av markvatten och grundvatten samt avrinning. Processer på avrinningsområdesskala inklusive förekomsten av inströmnings- och utströmningsområden, topografins inverkan på avrinningsbildning samt översvämningar. Inverkan av skogsbruk, jordbruk, städer och vattenreglering på avrinning och vattnets kretslopp. Vattenbalansberäkningar över avrinningsområden och sjöar. Kemiska och fysikaliska processer i sjöar. Vattenplanering i samhället; kommunala planer för vattenförsörjning och vattenrening, betydelsen av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige och vattenresursförvaltning.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete, studiebesök och fältarbete. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen (5 hp) och obligatoriska moment och rapporter (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Grip, Harald; Rodhe, Allan Vattnets väg från regn till bäck

  3., rev. uppl. /b 2. tr.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk