Kursplan för Datakommunikation II

Advanced Computer Networks

 • 4 poäng
 • Kurskod: 1IT131
 • Nivå: C
 • Ämne: : Datavetenskap
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2003-05-14
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2004-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2005
 • Behörighet: Kunskaper motsvarande kurserna Datorsystem II och Sannolikhetsteori med Statistik inom civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs inom data
kommunikation och syftet med kursen är att
introducera aktuell forskning- och utveckling inom
datakommunikationsområdet.

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha
tillräckliga kunskaper inom området för att kunna
förstå artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Innehåll

Grundläggande kömodeller och och
prestandamätningar, Högre skikts protokoll
(WWW/HTTP, SMPT). Multimedia och multipoint
protokoll (Ipv6, mbone, VAT). Realtidsprotokoll,
QOS-hantering. Resursreservering och paket
schemaläggning i datornät. Datornät för
Gigabit/s.
Desk Area Networks. Mobila enheter. Paketradio.
Effektiva protokollimplementeringar och
trafikmodeller.

Undervisning

Föreläsningar och uppsatsskrivning med opponering.

Examination

Kursen är uppdelad i en teoridel omfattande 1 poäng och en mer praktisk del omfattande 3 poäng. Kursen examineras i enlighet med information given vid kursstart och innehåller muntlig eller skriftlig tentamen och obligatoriska uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.