Kursplan för Kemiska principer I

Chemical Principles I

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt relatera dessa till grundämnens egenskaper
 • beskriva olika typer av kemisk bindning och intermolekylära krafter samt relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper
 • redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inom stökiometri, grundläggande termodynamik, kinetik och jämviktslära samt tillämpa dessa för att utföra beräkningar och lösa problem inom dessa områden.
 • utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
 • ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv med relevans för utbildningen och beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och jämviktslära. Laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning, kemiska ämnens miljöpåverkan, tillämpning i näringsliv och samhälle. Plagiat och studieteknik. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

 

 

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier (kemiprofil).

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Laborationerna tillsammans med kemiprofilen motsvarar 5 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB007 (Grundläggande kemi) eller 1KB013 (Kemins grunder och principer).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Aylward and Findlay's SI chemical data Blackman, Allan; Gahan, Lawrence R. Aylward, Gordon Hillis; Findlay, Tristan John Victor

  7.ed.: Milton, Qld.: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silberberg, Martin S.; Amateis, Patricia Chemistry : the molecular nature of matter and change

  9e.: New York, NY: McGraw-Hill Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelat material.