Kursplan för Grundläggande kemi

Basic Chemistry

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • relatera kemiska och fysikaliska fenomen till processer och växelverkan på atom- och molekylnivå
 • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den kvantmekaniska bakgrunden till periodiska systemet, kemisk bindning och interaktioner mellan partiklar (atomer, molekyler, joner) i kemiska system
 • förklara nyckelkoncept inom termodynamik, kinetik och jämviktslära, samt använda koncepten för att förklara och förutsäga kemiska reaktioner
 • diskutera samband och göra jämförelser mellan kursens områden samt tillämpa teoretiska modeller och beräkningar för att lösa problem
 • utföra grundläggande kemiskt laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar, dokumentera laborationsarbetet i laborationsjournal samt redogöra för laborationens resultat och koppling till relevant teori
 • diskutera kemiska ämnen och reaktioner i kontexterna vatten, miljö och levande organismer

 

Innehåll

Atomers och molekylers struktur: Atomer, atomorbitaler och det periodiska systemet. Lewisstrukturer och molekylgeometrier. Molekylorbitaler.

Inter- och intramolekylära krafter: Kemisk bindning mellan atomer, joner och molekyler. Faser och fasomvandling. Interaktioner inom gaser, vätskor och fasta ämnen samt i lösningar och blandningar.

Termodynamik: Energiformer och energiomvandling, särskilt för kemiska reaktioner. Kemiska drivkrafter. Termodynamiska aspekter på fasomvandling, gaser, vätskor och fasta ämnen samt lösningar och blandningar.

Kinetik: Reaktionsmekanismer. Reaktionshastighetens beroende av temperatur, koncentrationer och katalysatorer. Kinetiska förlopp.

Jämviktslära: Reaktionsriktning och jämviktsläge. Syror, baser och buffertar. Redoxkemi. Löslighet.

Laboratoriemetodik och grundläggande riskbedömning

Kemiska ämnen och reaktioner i kontexterna vatten, miljö och levande organismer

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier

Examination

Skriftliga prov 5 hp. Laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter 5 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB000 (Kemiska principer I) eller 1KB013 (Kemins grunder och principer).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.