Kursplan för Termodynamiska principer

Principles of Thermodynamics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp, samt 15 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 

 • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typfall av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
 • använda enklare resonemang kring hur statistiska överväganden på molekylär nivå hänger samman med de termodynamiska egenskaperna för ett makroskopiskt system
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
 • ge exempel på hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser, entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter, blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt, Boltzmanns fördelningslag. Laboratoriemetodik.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projekt/inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Laborationer samt projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.