Kursplan för Examensarbete C i kemi

Degree Project C in Chemistry

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 75 hp i kemi, varav 15 hp inom relevant fördjupning. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant vetenskaplig litteratur för en given problemställning.
 • självständigt formulera och lösa ett begränsat problem inom det valda fördjupningsområdet inom en given tidsram.
 • muntligt och skriftligt redogöra för problem och lösningar av det valda problemet för olika målgrupper och kunna ge konstruktiv återkoppling på andras texter inom kemi på motsvarande nivå.

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt arbete i kemi. I detta arbete används och tränas flera av de moment som är relevanta för ett framtida arbete inom kemi: informationssökning, kritisk granskning av hypoteser, självständigt arbete samt muntlig och skriftlig framställning. Projektet är av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på inriktning.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt den skriftliga och muntliga redovisningen av detta. För godkänt betyg krävs också att studenten medverkat i en opposition på annat examensarbete eller motsvarande. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.