Kursplan för Kemins grunder och principer

The Basic Principles of Chemistry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB013
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för elektronstrukturen hos atomer och den teoretiska bakgrunden till periodiska systemet samt relatera dessa till grundämnens egenskaper
 • redogöra för innebörden av vanliga storheter och begrepp inomstökiometri, jämviktslära, grundläggande termodynamik och grundläggande reaktionskinetik samt utföra beräkningar inom dessa områden
 • förklara olika typer av kemiska bindningar och intermolekylära krafter och relatera dessa till materiens fysikaliska egenskaper samt utföra enklare beräkningar på intermolekylära krafter med relevans till lösningar, blandningar och vätskors egenskaper.
 • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning samt utföra enkla beräkningar på motsvarande egenskaper
 • utföra enklare laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar samt dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal på ett vetenskapligt korrekt sätt.
 • beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan och miljön

Innehåll

Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter och effekter på ämnens fysikaliska egenskaper, ytspänning, ytaktiva ämnen, ledningsförmåga, diffusion, viskositet och sedimentation. Tillämpningar med relevans till kursinnehållet; laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier och projekt

Examination

Skriftliga prov anordnas under kursens gång och vid slutet av kursen och motsvarar 5 resp. 4 hp. Laborationerna motsvarar 5 hp och projektet 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB001 Kemiska principer II och 1KB007 Grundläggande kemi / 1KB000 Kemiska Principer I.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Aylward and Findlay's SI chemical data Blackman, Allan; Gahan, Lawrence R. Aylward, Gordon Hillis; Findlay, Tristan John Victor

  7.ed.: Milton, Qld.: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silberberg, Martin S. Principles of general chemistry

  3rd ed.: New York: McGraw-Hill Higher Education, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utdelat material.