Kursplan för Forskningspraktik i kemi I

Research Training in Chemistry I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB044
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp kemi inklusive 10 hp genomgångna kurser på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • aktivt delta i det dagliga vetenskapliga arbetet i en forskningsmiljö
 • med begränsad handledning medverka i en väldefinierad undersökning som ger ämnes- eller metodikfördjupning med relevans till studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå.
 • redovisa och diskutera processen kring författande och publicering av referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, inklusive frågor kring etik och vetenskaplig integritet, medförfattarskap och plagiat.
 • presentera och diskutera både skriftligt och muntligt sin vetenskapliga undersökning, inklusive kopplingar mellan vetenskapliga teorier från studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå och det praktiska genomförandet av forskningsarbete.

Innehåll

Studenten skall delta i det dagliga vetenskapliga arbetet inom en forskarmiljö. Detta kan bl.a. innebära att:

 • delta i seminarier och andra relevanta sammankomster för forskningsmiljön
 • under handledning praktiskt genomföra en undersökning som innebär en ämnes- och/eller metodikfördjupning utifrån studentens tidigare eller pågående kurser på avancerad nivå.
 • medverka i forskningsmiljöns dagliga verksamhet

Studenten skall aktivt delta i kursseminarier kring att författa och publicera vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Praktik, handledning i grupp eller individuellt, seminarier.

Examination

Deltagande i forskningsmiljöns verksamhet och genomförandet av undersökningen examineras kontinuerligt. Godkänt seminarium med tillhörande uppgifter. Undersökningsarbetet redovisas både skriftligt och muntligt. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av alla delmoment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i samma examen som 1KB057, eller både 1KB058 och 1KB045.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.