Kursplan för Forskningspraktik i kemi

Research Training in Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB057
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp kemi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa hur forskningsarbete och/eller vetenskapligt utvecklingsarbete kan organiseras och genomföras vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.
 • utföra litteratursökningsarbete för att inhämta relevant information inför ett planerat forskningsprojekt.
 • med begränsad handledning självständigt medverka i en väldefinierad vetenskaplig undersökning eller vetenskapligt utvecklingsarbete.

Innehåll

Under ledning av examinationsansvarig forskare/motsvarande skall studenten informeras om forskning-/utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/företaget/myndigheten. Den studerande skall ges möjligheter att under handledning få deltaga praktiskt i arbetsplatsens verksamhet. Den studerande skall deltaga i arbetsplatsens interna föreläsningar och seminarier och i andra sammankomster där för arbetsplatsens gemensamma ärenden diskuteras. Den studerande skall läsa in den teoretiska bakgrunden till ett av forsknings- eller utvecklingsprojekten. Litteratur för dessa teoristudier väljs av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av individuell handledning.

Examination

Examinationsansvarig forskare/motsvarande utformar och genomför examinationen av teoriuppgiften. Det praktiska arbetet skall redovisas muntligt vid institutionen/företaget och i skriftig form enligt anvisningar från handledare. För godkänt betyg på kursen fordras godkänd examination på teoriuppgiften, godkänd muntlig redovisning och skriftlig sammanställning godkänd av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.