Kursplan för Analytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometri

Analytical Chemistry with Data Analysis and Chemometrics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2022
 • Behörighet:

  15 hp kemi inklusive 5 hp från kemiska principer 10 hp / grundläggande kemi 10 hp / kemins grunder och principer 15hp, samt genomgångna kemikurser om ytterligare 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva de steg som ingår i ett fullständigt analysförfarande
 • redogöra för vanliga provtagningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar samt beräkna nödvändig provstorlek och provantal i samband med provtagning
 • redogöra för och använda uppslutnings- och upparbetningsmetoder för oorganiska och organiska föreningar
 • redogöra för och använda analysmetoder baserade på vätske- och gaskromatografiska

  metoder, elektroanalytiska metoder, metoder baserade på atomär och

  molekylär spektroskopi och masspektrometri samt känna till lämpliga användningsområden för respektive metod

 • redogöra för mätkvalitet vid kemiska bestämningar (mätosäkerhet, kvalitetskontroll) samt tillämpa relevanta statistiska metoder på kemiska mätdata.
 • plan a och utvärda försök med flera påverkande faktorer

  samt utnyttja multivariata data för klassificering och kalibrering

 • tillämpa ovanstående moment inom läkemedels- och tillverkningsindustrin

Innehåll

Analytisk metodik inklusive beaktande av kvalitetssäkring. Provtagning och provberedning. Kromatografiska metoder såsom GC och LC. Elektroanalytiska metoder (potentiometriska och voltammetriska tekniker). Atomär spektroskopi (AAS, AES). Molekylär spektroskopi (UV/VIS, fluorescens, kemiluminiscens). Masspektrometri.

Tillämpningar av univariat statistik. Kvalitetssäkring vid analytiskt arbete. Orientering om försöksplanering för modellering och optimering. Orientering om multivariata metoder för kalibrering och klassificering.

Laborationer: Laborationer belysande spektroskopi, potentiometri, gaskromatografi och vätskekromatografi.

Datorövningar: Datorövningar med Excel för statistisk analys av mätdata. Kemometriska tillämpningar, robusthetstest, klassificering, multivariat kalibrering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och datorövningar.

Examination

Skriftlig tentamen under kursens gång (3,5 hp) och i slutet av kursen (2,5 hp). För godkännande krävs även godkänd laboratoriekurs och godkända inlämningsuppgifter motsvarande 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten på skriftliga prov och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som 1KB105 Analytisk kemi I

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Harris, Daniel C. Quantitative chemical analysis

  8. ed.: New York: Freeman, cop. 2010

  Använd alltid den senast utgivna upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Miller, J. N.; Miller, J. C. Statistics and chemometrics for analytical chemistry

  6th ed.: Harlow: Prentice Hall, 2010

  Använd alltid den senast utgivna upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk