Kursplan för Kriminalteknisk kemi

Forensic Chemistry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB155
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: 120 hp inklusive 30 hp kemi/biokemi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Medicinska fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för kemin som ligger till grund för olika metoder att visualisera fingeravtryck
 • redogöra för kemin som ligger till grund för olika metoder att identifiera explosivämnen
 • redogöra för principer för de instrumentella tekniker som presenteras under kursen
 • använda spektroskopiska tekniker för att undersöka dokument, kulor, verktyg mm
 • föreslå och använda lämplig metod för bestämning av brandfarliga ämnen
 • utnyttja multivariata metoder för att särskilja kemiska spår som glasfragment, färgpigment mm
 • värdera resultat erhållna med olika metoder med avseende på selektivitet och känslighet

Innehåll

Metoder för analys av prover tagna vid bränder för att hitta brandorsak. Fingeravtryck med olika tekniker kommer att illustreras. Metoder för att koppla kulor till tillverkare och vapen tas upp. Identifiering av papper med spektroskopiska tekniker. Analys av färgpigment från dokument samt prover från bilolyckor såsom färgflagor och glassplitter där identifiering med hjälp av multivariat databehandling diskuteras. Identifiering av verktyg från stålsammansättning. Metoder för att särskilja olika explosiva ämnen och sprängämnen demonstreras.

Undervisning

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök. I kursen ingår även ett större litteraturprojekt.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen, 9 hp. För godkännande krävs även godkänd laboratoriekurs och godkänt projekt presenterat muntligt och skriftligt. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 6 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

 • Jackson, Andrew R. W.; Jackson, Julie M. Forensic science

  Fourth edition.: Harlow: Pearson Education Limited, 2017.

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk