Kursplan för Proteomik och metabolomik

Proteomics and Metabolomics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Bioinformatik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Alt 1. 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Bioteknisk metodik, Genomik och bioinformatik och Multivariat dataanalys och försöksplanering.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alt 2. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik och Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alt 3. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik och Introduktion till molekylärbiologi, genetik och evolution.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra metoder för att studera proteom och metabolom
 • motivera val av metoder och utföra grundläggande försöksplanering för givna biologiska och biomedicinska problem
 • utföra rådataanalys på insamlad data, såsom identifiering av peptider/proteiner/metaboliter och jämförelse av olika grupper av prov med avseende på proteom och metabolom
 • redogöra för applikationer av proteomik och metabolomik inom biomedicin och biologi

Innehåll

Introduktion till proteomik och metabolomik. Metoder med tillhörande strategier för rådataanalys avsedda för att studera proteom, särskilt masspektrometri- och antikroppsbaserade metoder. Mätmetoder med tillhörande metoder för rådataanalys avsedda att studera metabolomet, särskilt masspektrometri och NMR-spektroskopi. Grundläggande experimentell design och strategier för jämförande proteomik och metabolomik. Publika databasresurser för datautvärdering och tolkning av resultaten. Tillämpningsexempel inom medicin och biologi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, och datorlaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), seminarier och datorlaborationer (2 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med Proteomik och metabolomik 5 hp (1MB448)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2019

Vetenskapliga artiklar