Kursplan för Proteomik och metabolomik

Proteomics and Metabolomics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB162
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Bioinformatik A1N, Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Alt 1. 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Bioteknisk metodik, Genomik och bioinformatik samt Beräkningsvetenskap för dataanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alt 2. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik, Programmeringsteknik I, Introduktion till statistik för livsvetenskaper och Beräkningsvetenskap för naturvetenskapliga tillämpningar. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alt 3. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik och Introduktion till molekylärbiologi, genetik och evolution. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra metoder för att studera proteom och metabolom
 • motivera val av metoder och utföra grundläggande försöksplanering för givna biologiska och biomedicinska problem
 • utföra rådataanalys på insamlad data, såsom identifiering av peptider/proteiner/metaboliter och jämförelse av olika grupper av prov med avseende på proteom och metabolom
 • redogöra för applikationer av proteomik och metabolomik inom biomedicin och biologi

Innehåll

Introduktion till proteomik och metabolomik. Metoder med tillhörande strategier för rådataanalys avsedda för att studera proteom, särskilt masspektrometri- och antikroppsbaserade metoder. Mätmetoder med tillhörande metoder för rådataanalys avsedda att studera metabolomet, särskilt masspektrometri och NMR-spektroskopi. Grundläggande experimentell design och strategier för jämförande proteomik och metabolomik. Publika databasresurser för datautvärdering och tolkning av resultaten. Tillämpningsexempel inom medicin och biologi.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, och datorlaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), seminarier och datorlaborationer (2 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med Proteomik och metabolomik 5 hp (1MB448)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar