Kursplan för Elektrokemi

Electrochemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2020
 • Behörighet: För studenter inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik och Kandidatprogram i kemi: 60 hp kemi.
  För studenter inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap: 90 hp inom teknik och naturvetenskap varav 25 hp kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa Nernst ekvation och Tafel-ekvationen på olika elektrokemiska system
 • definiera begreppet överspänning, förklara dess orsaker samt sambandet mellan ström och potential för några typer av elektrokemiska celler
 • förutsäga hur konduktiviteten för en elektrolyt beror av elektrolytens halt och typ samt förklara hur jonledningen sker i några fasta elektrolyter
 • kunna tillämpa några vanliga elektrokemiska metoder samt redogöra för vilken typ av information som kan erhållas med dessa metoder
 • beskriva olika korrosionsformer samt redogöra för orsakerna till deras uppkomst och korrosionsförlopp
 • ta upp polarisationskurvor för olika material samt redogöra för den information som denna typ av kurvor ger
 • beräkna korrosionshastigheter samt redogöra för olika metoder som kan användas för att förhindra eller kontrollera korrosionsprocesser
 • förklara batteriers och bränslecellers funktion.

Innehåll

Grundläggande begrepp inom elektrokemin. Allmän introduktion till elektrokemi: termodynamik, elektrodpotentialer, galvaniska och elektrolytiska celler, elektrodkinetik, dynamisk elektrokemi, masstransport genom migration, diffusion och konvektion. Konduktivitet. Fasta och vätskeformiga elektrolyter. Elektriska dubbelskikt. Överspänningar. Diffusionsskikt. Elektrokemisk instrumentering. Elektrokemiska tekniker. Potentiostatiska och galvanostatiska experiment. Elektrokemisk materialsyntes. Elektrokemi i fasta tillståndet. Interkalationsprocesser. Korrosion. Blandpotentialer. Korrosionsformer och korrosionsskydd. Korrosionshastigheter. Polarisationskurvor.

Laborationer som belyser det teoretiska innehållet.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även godkänd laborationskurs som är poängsatt till 1 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.