Kursplan för Oorganisk kemi I

Inorganic Chemistry I

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB208
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa IUPAC:s regler för att namnge oorganiska föreningar, samt använda isomeribegreppet för att beskriva deras tredimensionella struktur
 • diskutera faktorer som påverkar bindningsförhållandena i binära oorganiska föreningar med hjälp av enkla teoretiska modeller, samt relatera dessa bindningsförhållanden till trender i oorganiska föreningars egenskaper.
 • beskriva uppbyggnaden av fasta material på atomär nivå, särskilt vad gäller grundläggande kristallstrukturer, olika typer av fast löslighet och defekter i kristaller.
 • beskriva reaktioner utgående från olika syra-basbegrepp samt beskriva redoxreaktioner, inklusive med användande av diagram
 • förklara stabilitet, geometri och magnetiska egenskaper för metallkomplex med hjälp av bindningsmodeller
 • planera, genomföra och i labbjournal dokumentera, samt muntligt och/eller skriftligt redogöra för experimentella resultat
 • utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar.
 • redogöra för industriell framställning och användning av viktiga oorganiska föreningar
 • ge exempel på ämnens egenskaper i ett samhällsperspektiv - miljö, utnyttjande och resurstillgång

Innehåll

Oorganisk nomenklatur. Deskriptiv oorganisk kemi inkluderande några viktiga industriella processer med aspekter på råvarutillgång och miljöpåverkan. Fasta tillståndets uppbyggnad och fasta ämnens egenskaper. Koordinationsföreningar. Oorganiska föreningars bindningstypers relation till elektronegativitet, laddningar, radieförhållanden, polariserbarhet, enkel MO-teori och enkel bandstrukturteori. Integrerat i dessa moment behandlas kemisk bindning, struktur, termodynamik, syntes. Ämnesintegrerad muntlig kommunikationsträning med återkoppling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, diskussionsseminarier och laborationer. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov 4 hp, seminarier 1 hp, laborationer tillsammans med kemiprofilen/inlämningsuppgift motsvarar 5 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de ingående momenten .

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Inorganic chemistry Weller, Martin; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong, F. A.

  7th edition.: Oxford: Oxford University Press, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aylward, G; Findlay, T SI Chemical Data

  senaste upplagan: John Wiley & Sons Australia Ltd Brisbane,

  Se bibliotekets söktjänst

Senaste upplagan används

Versioner av litteraturlistan