Kursplan för Oorganisk kemi I

Inorganic Chemistry I

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB208
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  10 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa IUPAC:s regler för att namnge oorganiska föreningar, samt använda isomeribegreppet för att beskriva deras tredimensionella struktur
 • diskutera faktorer som påverkar bindningsförhållandena i binära oorganiska föreningar med hjälp av enkla teoretiska modeller, samt relatera dessa bindningsförhållanden till trender i oorganiska föreningars egenskaper.
 • beskriva uppbyggnaden av fasta material på atomär nivå, särskilt vad gäller grundläggande kristallstrukturer, olika typer av fast löslighet och defekter i kristaller.
 • beskriva reaktioner utgående från olika syra-basbegrepp samt beskriva redoxreaktioner, inklusive med användande av diagram
 • förklara stabilitet, geometri och magnetiska egenskaper för metallkomplex med hjälp av bindningsmodeller
 • planera, genomföra och i labbjournal dokumentera, samt muntligt och/eller skriftligt redogöra för experimentella resultat
 • utföra grundläggande risk- och säkerhetsbedömningar, och kunna arbeta på ett säkert sätt i laboratoriet
 • redogöra för industriell framställning och användning av viktiga oorganiska föreningar
 • ge exempel på ämnens egenskaper i ett samhällsperspektiv - miljö, utnyttjande och resurstillgång

Innehåll

Oorganisk nomenklatur. Deskriptiv oorganisk kemi inkluderande några viktiga industriella processer med aspekter på råvarutillgång och miljöpåverkan. Fasta tillståndets uppbyggnad och fasta ämnens egenskaper. Koordinationsföreningar. Oorganiska föreningars bindningstypers relation till elektronegativitet, laddningar, radieförhållanden, polariserbarhet, enkel molekylorbitalteori och enkel bandstrukturteori. Integrerat i dessa moment behandlas kemisk bindning, struktur, termodynamik, syntes. Ämnesintegrerad muntlig kommunikationsträning med återkoppling.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, quiz, inlämningsuppgifter, diskussionsseminarier och laborationer. Kommunikationsträning och profilering enligt vald inriktning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov (4 hp), seminarier (1 hp), laborationer tillsammans med kemiprofilen/inlämningsuppgift (5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskildstudent examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetetssamordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Inorganic chemistry Weller, Martin; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong, F. A.

  7th edition.: Oxford: Oxford University Press, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aylward, G; Findlay, T SI Chemical Data

  senaste upplagan: John Wiley & Sons Australia Ltd Brisbane,

  Se bibliotekets söktjänst

Senaste upplagan används