Kursplan för Materialkemi

Materials Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Genomgången Fasta tillståndets kemi, 5 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod.
 • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer
 • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur.
 • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system.
 • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem.
 • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material
 • översiktligt redogöra för ett materialvetenskapligt område utifrån relevant vetenskaplig litteratur

Innehåll

Defektteori, diffusion, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Metallografi, Fastfasdiffusion. Sintring av hydroxyapatit. Denna laboration utförs i projektform där studenter i olika roller får lösa ett problem inom givna ramar.
Sökning av litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt i andra källor.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 7 hp. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs inklusive skriftlig och muntlig redovisning, samt aktivt deltagande i seminarier, 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.