Kursplan för Materialkemi

Materials Chemistry

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap. Fasta tillståndets kemi ska vara genomgången eller läsas parallellt.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

 • rita och tolka binära och ternära fasdiagram, beskriva den termodynamiska bakgrunden till binära fasdiagram, samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur
 • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling i kristallina och amorfa system
 • beskriva och förklara defekter med olika dimensionalitet i material samt kunna utföra jämviktsberäkningar för punktdefekter enligt Kröger-Vinks metod
 • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva några diffusionsmekanismer
 • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga amorfa och kristallina materialsystem.
 • beskriva några tillverkningsmetoder för metalliska och keramiska material
 • översiktligt redogöra för ett materialvetenskapligt område utifrån relevant vetenskaplig litteratur.

Innehåll

Termodynamisk bakgrund till fasdiagram, fasomvandlingar, ternära fasdiagram, samband mellan fasdiagram och mikrostruktur. Defektteori, diffusion. Struktur och egenskaper hos teknologiskt viktiga kristallina och amorfa material. Syntesmetoder.

Laborationer: Teoretisk beräkning av fasdiagram. Metallografi, Fastfasdiffusion. Sintring av hydroxyapatit. Denna laboration utförs i projektform där studenter i olika roller får lösa ett problem inom givna ramar.

Sökning av litteratur i vetenskapliga tidskrifter samt i andra källor.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier.

Examination

Skriftlig examination i form av tentamen och inlämningsuppgift 7 hp. För godkännande krävs även godkänd laborationskurs inklusive skriftlig och muntlig redovisning, samt aktivt deltagande i seminarier, 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.