Kursplan för Fasta tillståndets kemi

Solid State Chemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB211
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Oorganisk kemi I, 10 hp, eller Fysikalisk kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva principerna för fasta ämnens uppbyggnad
 • beskriva specifika kristallstrukturer med tillämpning av kristallografiska basbegrepp
 • redogöra för alstring av röntgenstrålning samt dess effekter på materia
 • beskriva diffraktionsfenomenets experimentella utnyttjande
 • använda pulverdiffraktionsdata för att karakterisera kubiska substanser
 • relatera diffraktionsintensitet matematiskt till strukturella parametrar och härleda utsläckningsvillkor
 • använda kristallografiska data för en validerad fasanalys
 • analysera termogram och fasdiagram i kända system

Innehåll

Grunder rörande fasta ämnens uppbyggnad med enkla strukturexempel. Teoretisk och experimentell kristallografi. Unära och binära fasdiagram. Röntgendiffraktion, termisk analys och orientering om andra karakteriseringstekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB209 Fasta tillståndets kemi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • West, Anthony R. Solid state chemistry and its applications [Elektronisk resurs]

  Second edition, student edition.: Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Inc., 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Aylward, G; Findlay, T SI Chemical Data

  senaste upplagan: John Wiley & Sons Australia Ltd Brisbane,

  Se bibliotekets söktjänst