Kursplan för Materialkemi

Materials Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB230
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Materialteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet:

  150 hp inom teknik/naturvetenskap, inkluderande 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi
  alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Denna kurs avser att ge en grundläggande kunskap om centrala koncept i materialkemi för de studenter som inte har inhämtat motsvarande kunskaper på grundläggande nivå.

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för samt tillämpa Ficks diffusionslagar och beskriva typiska diffusionsmekanismer,
 • rita och tolka binära och ternära fasdiagram samt kunna beskriva sambandet mellan fasdiagrammets utseende och mikrostruktur under stelning från smälta,
 • förklara centrala begrepp i samband med fasomvandling,
 • beskriva sambanden mellan struktur, bindningsförhållanden och egenskaper samt ange användningsområden för teknologiskt viktiga materialsystem.

Innehåll

Grundläggande termodynamik och faslära för material. Fasomvandlingar. Grundläggande diffusionsteori. Orientering om viktiga legeringssystem.

Undervisning

Föreläsningar alternativt seminarier samt laborationer

Examination

Tentamen (4 hp), laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.