Kursplan för Materialkemi för additiv tillverkning

Materials Chemistry for Additive Manufacturing

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB233
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Materialkemi, 5 hp (avancerad nivå). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra enklare termodynamiska beräkningar relevanta för additiv tillverkning med kommersiell mjukvara
 • redogöra för grundläggande begrepp och fenomen i samband med kärnbildning och stelning i smältzon.
 • redogöra för kinetiska effekter i samband med additiv tillverkning
 • redogöra för hur mikrostruktur kan kontrolleras i pulverbädd samt i samband med värmebehandling och sintring
 • med hjälp av fördjupande kunskaper om metoder för additiv tillverkning av metaller och legeringar kritiskt analysera hur val av metod påverkar struktur och egenskaper.

Innehåll

Termodynamik i additiv tillverkning. Stelningsfenomen i additiv tillverkning. Kontroll av fasinnehåll och mikrostruktur i additiv tillverkning. Fasomvandlingar under additiv tillverkning och under efterbehandling. Projekt baserat på vetenskapliga publikationer inom utvalt område av relevans för kursen. Datalaboration.

Undervisning

Föreläsningar, projekt och laborationer

Examination

Skritflig tentamen (3 hp), laboration och projekt (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.