Kursplan för Makromolekyler och mjuka material - syntes, egenskaper och karakterisering

Macromolecules and Soft Materials: Synthesis, Properties and Characterisation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB249
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-05-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med 60 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi eller polymerkemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och beskriva skillnaden mellan olika polymerisations- och tvärbindningsmetoder
 • beskriva hur egenskaperna hos makromolekyler i fast fas och i lösning beror på den molekylära strukturen
 • beskriva, diskutera och utföra praktiskt laboratoriearbete som omfattar polymersyntes och -tvärbindning
 • sammanfatta och presentera inhämtat material utgående från en för kursen relevant frågeställning

Innehåll

Metoder och mekanismer för polymersyntes, särskilt stegvis och kedjevis polymerisation och konceptet "levande" polymerisation. Självassocierande polymerer och morfologi. Storlek, molekylvikt och struktur för makromolekyler. Vattenbaserade geler och deras framställning. Karakterisering av mjuka material med spridningsmetoder såsom DLS, SAXS och SANS. Experimentplanering av polymersyntes, inklusive riskbedömning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Studentpresentationer med inlämningsuppgifter (3 hp) och laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Föreläsningsmaterial, forskningslitteratur.