Kursplan för Ytors fysik och kemi

Physics and Chemistry of Surfaces

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB260
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Fysik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  60 hp kemi och/eller fysik inklusive Fasta tillståndets kemi samt Materialkemi 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • redogöra för begreppen fasta ytors struktur, ytrekonstruktion och segregation
 • beskriva vanligt förekommande adsorptionsprocesser och hur man kan studera dessa med hjälp av Langmuir- och BET- isotermer, samt Lennard-Jones potentialer
 • redogöra för olika metoder för ytfunktionalisering
 • beskriva nyttan med ytfunktionalisering genom att redovisa dess betydelse för ett visst antal industriella tillämpningar inom ex.vis förnybar energi samt bioteknik
 • kunna använda yttermodynamiska metoder vid studie av ytors sammansättning och struktur
 • beskriva ytprocesser med dess kinetik för ett flertal viktiga industriella katalysprocesser

Innehåll

Grundläggande om fast ytors strukturer, ytrekonstruktion samt segregation. Detaljerade adsorptionsprocesser på metalliska, kovalenta och jonkristallytor. Ytfunktionalisering (bl.a. organisk) för olika tillämpningar. Effekt av omgivande atmosfär på den funktionaliserade ytans reaktivitet och elektroniska egenskaper. Yttermodynamik. Ytmekanism och kinetik vid heterogen katalys. Industriella katalysprocesser.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgift, laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, samt godkänd på fördjupningsuppgift och laborationskurs, 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kolasinski, Kurt K. Surface Science [Elektronisk resurs] : Foundations of Catalysis and Nanoscience.

  3rd ed.: Hoboken: John Wiley & Sons, 2012

  Se bibliotekets söktjänst